Arbeidsområder

Arbeidsområder

En jobb hos Sunclass Airlines kan være mange ting, men er alltid utfordrende. Her kan du lese om de forskjellige jobbfunksjoner i virksomheten.

Travel Retail

De ansatte i Travel Retail sørger for at alle praktiske forhold er på plass for kabinpersonalet så de kan yte den best mulige servicen i luften. Det er blant annet avdelingens ansvar at flysetene fordeles optimalt (seating), at cateringen er på plass, samt ikke minst at det populære tollfrie salget fungerer som det skal.

Typiske jobber i Travel Retail:

Catering og seating

Her planlegges serveringen av mat og drikke samt den tollfrie lasten på alle fly. Det er også de ansatte i avdelingen som sikrer at plassfordelingen blir optimal i forhold til passasjerenes individuelle ønsker.

Kundeservice

De ansatte i kundeservice behandler de henvendelsene vi mottar fra passasjerene etter hjemkomsten. Det kan for eksempel dreie seg om reklamasjoner over skadet bagasje, mat og drikke, tollfrie varer eller andre ting som vedrører flyvningen.

Callsenteret

I callsenteret vårt er medarbeiderne travle med å betjene telefonoppkall samt behandle og registrere de tusenvis av ordrene fra passasjerene i Airshoppen. De ansatte håndterer henvendelser og bestillinger fra alle skandinaviske passasjerer.

Human Resources

Organisasjonen vår er spredt med mer enn 1.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Spania og Danmark. Det krever en dyktig HR-avdeling. HR sørger bl.a. for at det gjennomføres noen tidssvarende overenskomster. De ansatte sikrer også at alle etterlever verdiene i Our Values. Samt at virksomheten løpende klarer å knytte til oss de beste ledere og medarbeidere på markedet.

Typiske jobber i HR-avdelingen:

HR-utvikling

Medarbeiderne i HR-utvikling arbeider ofte selvstendig, men i tett samarbeid med avdelingsdirektøren. Det dreier seg ofte om ad hoc-oppgaver, og som medarbeider skal du derfor være innstilt på fleksible arbeidstider og å løpende håndtere nye oppgaver.

Lønnsadministrasjonen

Medarbeiderne i lønnsadministrasjonen har ansvaret for mye mer end lønnsforhold. Her håndteres bl.a. også reiseordninger, billettbestillinger, ID-kort, kontrakter, forsikringer og personalstatistikker.

Intern Service

I Intern Service håndterer de ansatte bestillingen av kontorartikler, eksterne/interne trykkerioppgaver, de daglige sjåføroppgaver samt postsortering og intern omdeling. Alle kan dekke alle fagområder, noe som stiller krav til et nært samarbeid og en stor fleksibilitet.

IT

Sunclass Airlines har egen IT-avdeling som understøtter de forskjellige forretningsprosesser. Det omfatter bl.a. support og drift av arbeidsplasser og systemer samt vedlikehold og nyutvikling av bransjespesifikk programvare. IT-avdelingen agerer også som sparringspartner for organisasjonen i forbindelse med utvikling av nye IT-tjenester.

Miljø

Sunclass Airlines er blant de ledende i bransjen når det gjelder å ta hensyn til miljøet og omgivelsene. Selskapet er blant annet miljøsertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 14001. Selskapet har en egen miljøavdeling direkte underlagt selskapets øverste ledelse. Det er dessuten nedsatt en miljøgruppe som består av representanter fra de større avdelingene og en miljøsjef. Gruppen har til oppgave å sikre at fastsatte mål og handlingsplaner for bærekraftig utvikling gjennomføres som planlagt.

Commercial

I Commercial har vi det overordnede ansvaret for våre kunder og våre gjester i flyene. Vi forhandler priser, og vi inngår kontrakter.

I Commercial arbeider vi kontinuerlig med å utnytte vår flykapasitet best mulig. Vi gjør dette i samarbeid med våre kunder, nemlig reisebyråene, og spesielt i samarbeid med Sunclass Airlines Northern Europe, som er en del av konsernet. Planleggingen av utnyttelsen er basert på de ønsker og krav som reisebyråene og dermed passasjerene har, men tar naturligvis også hensyn til flyenes vedlikeholdsplaner, besetningenes arbeidstidsregler og en rekke andre viktige forhold.

I avdelingen søker vil tillatelser til landing og start på flyplassene - de såkalte "airport slot-tidene" - og vi søker om de nødvendige tillatelsene hos de aktuelle landenes myndigheter. Vi legger trafikkprogrammet vi har forhandlet oss frem til, inn i våre elektroniske planleggingssystemer, og det danner deretter grunnlag for andre avdelingers disposisjoner.

Avdelingen ivaretar den løpende kontakten med Sunclass Airlines-gruppens andre flyselskaper. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi den mest optimale sammensetningen av flyflåten, som endrer seg fra sesong til sesong, og maksimal utnyttelse av hele gruppens flykapasitet.

Typiske jobber i Commercial:

  • Kontraktforhandlinger og kontrakthåndtering
  • Kundekontakt
  • Trafikkplanlegging
  • Planlegging av flyflåten
  • Airport slot-koordinering
  • Ad hoc-salg og cargo-salg
  • Koordinering
  • Nødvendige tillatelser
  • Markedsføring

Kvalitetsavdelingen

Kvalitetsavdelingen sikrer at vi bevarer vår høye kundetilfredshet. De ansatte undersøker også om vi overholder myndighetskrav, interne prosedyrer og standarder, samt at vi når de fastsatte mål. De fører tilsyn med flyavdelingen, skoleavdelingen, ground operations, teknisk avdeling, miljøområdet pluss våre leverandører, som f.eks. ground handling-selskaper eller de selskapene som vedlikeholder flyene våre.

Teknisk avdeling

I Teknisk avdeling sørger de omkring 70 ansatte for at sikkerheten er på topp på alle fly. Avdelingen er oppdelt i Engineering, Planning, Line Maintenance og Logistikk, og medarbeiderne arbeider tett sammen med Sunclass Airlines Aircraft Engineering i Manchester.

Vi er godkjent som en Part M-organisasjon (Continuing Airworthiness Management). Dessuten er vi EASA Part 145-godkjent, noe som tillater oss å utføre line maintenance - herunder A-check - på våre fly. Vi har teknikere i København, Billund, Malmø, Göteborg og på Kanariøyene.

Økonomi

Som en skandinavisk organisasjon med et passasjertall på mer enn 2,3 mill. i året, er de økonomiske transaksjonene betydelige og ofte ganske kompliserte. Det stiller store krav til den faglige kompetansen og omhyggelighet blant våre medarbeidere i økonomiavdelingen.

Typiske jobber i økonomiavdelingen:

Finansavdelingen

Avdelingen har ansvaret for styringen av den samlede likviditeten og avdekkingen av de kommersielle valuta- og brennstoffrisci. Det er også finansavdelingen som ivaretar våre interesser overfor bankene og kredittkortselskapene. Jobben krever en god finansiell viten, en solid regnskapsmessig bakgrunn samt gode IT- og engelskkunnskaper.

Regnskapsavdelingen

Avdelingen står for fakturering av flyseter og mottakelse av leverandørfakturaer. Man administrerer momsavregningen for hele den danske delen av Sunclass Airlines-konsernet og administrerer også Taxfree/DutyPaid-omsetningen. Du skal ha gode kunnskaper om regnskap og gode engelskkunnskaper samt et solid kjennskap til IT, Navision og MS-office.

Controller

Vi har controllere i alle avdelinger. De utarbeider budsjetter, månedsrapporter, prognoser og driftsregnskaper samt andre beregningsmessige og administrative ad hoc-oppgaver. Konscernspråket er engelsk, og en del nøkkeltall blir rapportert direkte til våre engelske eiere. Du må være innstilt på periodisk overtidsarbeid og kunne levere i stressede situasjoner.

Regnskapselever

Med jevne mellomrom har vi behov for elever i økonomiavdelingen. Vi tilbyr en utdannelse som går over to år, hvor du får en grundig opplæring i alle interne regnskapsfunksjoner.

Operations

Avdelingen omfatter alle besetningsmedlemmene og en lang rekke administrative medarbeidere. I samarbeid med de andre avdelingene er det de ansattes ansvar å utvikle, planlegge og gjennomføre charterflyvninger så gjesten opplever maksimal sikkerhet, kvalitet og service.

Typiske jobber i Operations:

Crew Planning

Her foregår all planlegging (til daglig kalt schedulering) av tiden til våre flyvende medarbeidere. Det er en viktig, administrativ funksjon. Som schedulør skal du ha innsikt i relevante luftfartsregulativer og kjennskap til de mange overenskomstbestemmelsene som også regulerer de flyvende medarbeideres arbeidsvilkår og –betingelser.

Flight Support

Avdelingen er ansvarlig for flight planning, overflyvningstillatelser og oppdateringer av flyenes biblioteker. Arbeidet utføres i samarbeid med de administrative pilotene på de flyene vi opererer. Som medarbeider i Flight Support skal du først og fremst ha innsikt i de lover og bestemmelser som utsendes av Trafikkstyrelsen og internasjonale organisasjoner.

Operation Control Centre

Det er her vi styrer den daglige flyoperasjonen og her vi koordinerer de informasjoner som angår den enkelte flyvningen. Det gjelder besetningsmedlemmer, catering og tollfrie varer, passasjerer, luftromskontroll og mye mer. Du skal kunne treffe de rette beslutningene i stressede situasjoner og være innstilt på skiftende arbeidstider – alle dager i året.

Cockpitpersonale

Pilotene våre sin viktigste oppgave er selvfølgelig å sørge for at gjestene kommer sikkert frem og tilbake fra destinasjonen. Det er mange brikker som skal falle på plass før flyet kan komme seg av gårde, og det stiller betydelige krav til ansvarsbevissthet og samarbeidsevner.

Kabinpersonale

For kabinpersonalet er ikke to dager like. Derfor krever det at du har en behagelig fremtreden, har humor, og at du er en utadvendt person. Sammen med teamet er det din oppgave å sikre gjestene våre en positiv opplevelse basert på kvalitet, service og sikkerhet. Det er ingen faste arbeidstider. Derfor skal du være fleksibel og like nye utfordringer.