Flyindustrien og miljøet

Sunclass Airlines er et av de grønneste flyselskapene i verden. Men heldigvis er vi ikke alene.

Felles mål

Bransjens interesseorganisasjoner har satt noen klare mål om redusert forbruk og utslipp. Man arbeider blant annet med å etablere et felles europeisk flyveledelses-system under navnet European Single Sky. På sikt vil dette føre til en lettere avvikling av flytrafikken, færre kødannelser, kortere reisetider, redusert forbruk av brennstoff samt mindre utslipp. Bare utslippene av CO2 vil kunne reduseres med 12 % gjennom opprettelsen av European Single Sky.

Flyselskapene skal kjøpe seg til C02-utslipp

EUs kvotehandelssystem trer i kraft i 2012, og det setter tak på flyselskapenes utslipp av CO2. Hvis flyselskapene slipper ut mer enn de har lov til, skal de kjøpe kvoter i EUs kvotesystem eller kreditter fra klimaprosjekter i utviklingslandene. Systemet gir de samme retningslinjer fr alle flyselskaper i EU. Vi støtter opp omkring planen og er forberedt når systemet blir implementert fullt ut.