Sunclass Airlines og miljøet

Vi har allerede gjort mye, og vi vil gjøre mer fremover.

Les om arbeidet vårt

I Sunclass Airlines har vi vår egen miljøpolitikk. Den skal sikre at hensynet til omgivelsene spiller en rolle i alle aktivitetene våre, og at vi løpende gjør fremskritt til glede for både miljøet, passasjerene våre og oss selv.

Miljøpolitikken vår

Planen er enkel. Vi ønsker å være ledende i bransjen når det gjelder miljøarbeid og –hensyn. Det skal skje ved å tenke grønt i alt vi foretar oss, og arbeide målrettet med bæredyktig utvikling ved å fokusere på en rekke konkrete mål:

 • Forbruket av fossile brennstoffer skal minskes
 • Forbruket av kjemikalier og kunstige stoffer skal minskes
 • Ressurser skal anvendes mer effektivt, for eksempel via gjenbruk

Vi skal fremheve miljøets rolle og stille krav til våre leverandører og partnere. Medarbeiderne skal motiveres og involveres så de er med på å begrense forbruket og innvirkningen på miljøet.

Vi skal håndtere alle etiske og sosiale spørsmål som har med virksomheten vår å gjøre, og kommunisere åpent og ærlig omkring vårt miljøarbeid.

Våre målsetninger

For å sette miljøarbeidet vårt i system har vi fastlagt følgende målsetninger:

 1. Vi skal til enhver tid overholde gjeldende lovgivning
 2. Vi skal fortsatt redusere de miljøpåvirkningene som er en konsekvens av vårt brennstofforbruk, avfallshåndtering og energiforbruk
 3. Vi skal stille krav til våre medarbeideres handlinger og inndra dem i miljøspørsmål så deres grønne bevissthet styrkes
 4. Vi skal opprettholde et høyt informasjonsnivå omkring våre aktiviteter både internt og eksternt


Miljøarbeidet vårt

I Sunclass Airlines har vi vår egen miljøsjef som har ansvaret for at de mange grønne tankene og ideene blir utført i organisasjonen. Samtidig har vi etablert en miljøorganisasjon med representanter fra alle hovedområder. Organisasjonen sjekker løpende miljøforholdene i virksomheten og setter i gang understøttende initiativer hvis det er behov for det.

Vår vesentligste byrde for miljøet kommer fra avbrenningen av flybrennstoff og de medfølgende utslippene som går ut i atmosfæren. I løpet av de siste 20 årene har vi redusert forbruket med over 20 %, og vi har definert noen mål for ytterligere reduksjon i de kommende årene.
Vi er også påpasselige med hva som skjer inne i kabinen. I mer enn ti år har vi sortert avfallet fra serveringen om bord. Det betyr at aluminium, glass og aviser kan gjenbrukes, og at øvrig avfall i den grad det er mulig sendes til forbrenning og blir til elektrisitet eller fjernvarme. På den måten kan vi spare miljøet for mer enn en halv million kilo usortert avfall hvert år.

Vi har i mange år fokusert på våre administrative aktiviteter På hovedkontoret i Dragør har vi siden 2005 klart å redusere energiforbruket (strøm, vann og gass) med omkring 30 %. Forbruket av papir, toalettartikler og så videre har i samme periode falt markant og dermed har vi også skåret i mengden avfall.

Alle ansatte får løpende informasjon og trening i miljø og hvordan man tar hensyn til det Det gir en bedre forståelse for de voksende miljøproblemene og samtidig en kunnskap om hvordan vi i fellesskap kan arbeide for å minske dem. Både i Sunclass Airlines og som privatpersoner.

Våre viktigste resultater:

Vi har redusert brennstofforbrugkt/CO2--utslippene med 20 % siden 1999. I siste regnskapsår utledet vi kun 66 gram CO2 per passasjerkilometer.

 • 2001 innførte vi sortering av kabinavfall om bord på flyene som det første europeiske flyselskap
 • Vi har redusert mengden av kabinavfall med omkring 70 % siden årtusenskiftet
 • Vi har minsket energiforbruket per administrativ medarbeider med 30 % i løpet av de siste 15 årene
 • Avfallet fra våre administrative aktiviteter har falt med 25 % over de siste fem årene
 • I 2002 var vi det første nordiske charterflyselskap som innførte miljørapportering. Vi har rapportert hvert år i perioden 2002-2014.

Samtidig har vi gjennomført atskillige andre tiltak som har vært gavnlige for miljøet. For eksempel:

 1. Zonal Drying (innvendig tørking av fly) på Airbus A320/321-flyene, noe som har betydd en besparelse på 85 tonn CO2 hvert år
 2. Virtuelle it-servere som har ført til årlige besparelser på 121.000 kWh og 54 tonn CO2
 3. Lavenergilysanlegg i hangaren som har minsket strømforbruket med 60 % i forhold til tidligere system
 4. Solfangersystem på taket. Vi er hermed den første virksomheten på Københavns Lufthavn som bruker solen som energikilde. Systemet bidrar årlig til den energien vi bruker på oppvarming
 5. Først ute med frivillig klimakompensasjonsmulighet for de flyreisende
 6. Alle tjenestereiser klimakompenseres via vårt eget miljøfond
 7. Først ute med introduksjon av miljøvennlige uniformsdeler
 8. Løpende miljøkampanjer som involverer både kabin- og kontorpersonalet
 9. Vi har solsellepark på hangaren. 400 paneler leverer årlig ca. 20 % av elforbruket vårt.

Våre fremtidsplaner

Vi har satt oss som mål å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. 

Vi introduserer hele tiden nye initiativer som skal medvirke til at vi kan nå målene. For eksempel:

 1. Vi har i 2014/15 investert i 6 nye Airbus fly av typen A321. Flytypen er bl.a. ustyrt med såkalte winglets, som vil nedbringe forbruket av brennstoff (og dermed CO2-utslippene) med opp til 5 %.

 2. Vi har, som et av de første flyselskap i verden, introdusert ’paperless cockpit’. Det innebærer, at alle manualer erstattes med et elektronisk medie som for eksempel en iPad. Overgangen har ført til, at vekten på flyet reduseres med opp til 40 kg. På årsbasis betyr det en reduksjon på tusenvis av liter med brennstoff, at CO2-utslippene minskes med flere tonn, og at vi sparer miljøet for over en million ark med papir.